તમારી નજીક વેચો અને ખરીદો

સરળ, ઝડપી અને કાર્યક્ષમ

 કોઈ શહેર અથવા ક્ષેત્ર પસંદ કરો

સૂચિ ઉમેરો
 

નવીનતમ જાહેરાતો

1 German shepherd

German shepherd

  Dog

ખોવાઈ ગઈ   --

  Ranchi 5 days ago

સાચવો

0 Lost Dog - Pallavaram

Lost Dog - Pallavaram

  Dog

ખોવાઈ ગઈ   --

  Pallāvaram 1 week ago

સાચવો

3 Lost Dog - Pallavaram

Lost Dog - Pallavaram

  Dog

ખોવાઈ ગઈ   --

  Pallāvaram 1 week ago

સાચવો

1 Wallet

Wallet

  Wallets

ખોવાઈ ગઈ   --

  Bengaluru 1 week ago

સાચવો

0 Lost dog found

Lost dog found

  Dog

મળી   --

  Meerut 2 weeks ago

સાચવો

1 Cat missing from Malad west

Cat missing from Malad west

  Cat

ખોવાઈ ગઈ   --

  Mumbai 2 weeks ago

સાચવો

0 Cat missing from Malad west

Cat missing from Malad west

  Cat

ખોવાઈ ગઈ   --

  Mumbai 2 weeks ago

સાચવો

1 Pepper - Grey Parrot Missing

Pepper - Grey Parrot Missing

  Others

ખોવાઈ ગઈ   --

  Chennai 4 weeks ago

સાચવો

3 Missing SUNNY - African Grey Parrot

Missing SUNNY - African Grey Parrot

  Others

ખોવાઈ ગઈ   --

  Chennai 4 weeks ago

સાચવો

5 Grady, our pet cat is missing

Grady, our pet cat is missing

  Cat

ખોવાઈ ગઈ   --

  New Delhi 4 weeks ago

સાચવો

1 Cockatiel Bird Missing

Cockatiel Bird Missing

  Others

ખોવાઈ ગઈ   --

  Hyderabad 1 month ago

સાચવો

1 MY PRINCESS SNOWIE

MY PRINCESS SNOWIE

  Dog

ખોવાઈ ગઈ   --

  Mumbai 1 month ago

સાચવો

0 Lost Driving License

Lost Driving License

  Driving License

ખોવાઈ ગઈ   --

  Pune 1 month ago

સાચવો

Your personal information will not be disclosed with anyone.

How to post the Ad ?

Step 1: Register with us

Don't know how to deal with lost or found items near you? Register with your name and email address. If you have registered already, you can use the same account for posting unlimited ads.

Step 2: Verify your account

Confirm your registration through the verification link which has sent to the given email address and then you can manage the account details now. Use either username or email address for login to your account.

Step 3: Start reporting

You can start creating the ad for the lost or found items now to claim the item or hand over it to the rightful owner. Once done, we will post the ad on the large community where everybody can potentially take action in searching for what you have lost.

Success Stories

quate

I have lost my documents last week and get it back. The found person has called me on the number given. Thanks to lost and found networks.

Dorjee Wangchuk Gurung

Gangtok

quate

Thanks a lot to the lost and found networks. I got back my lost bag which has very important documents, money and some other valuables in a single day from posted the ad.

Jebin Raj

Chennai

quate

Hi, First of all, I want to thank you for creating the community to help each other. This is really helpful for many people. I have found a wallet with some money and documents last month and don't know what to do. Then I came to know about lost and found networks and posted it. I was surprised because on the same day the owner of the wallet has contact me!

Deepthi Mishra

Delhi

quate

Thank you very much for helping to reunite the missing children with their parents. I am really grateful. I was shocked when I have found my friend's son in your page. Later I come to know he was missing before 2 days and someone has found him and reported you. Thank you very much!

Sruthi Garu

Hyderabad

quate

Good try! This page is helping people to handle the lost and found things easily.

Nehul Neha

Mumbai

quate

Thank you for helping me to get my mobile back. I missed in the train. Surprisely i received one call to get back my mobile. No words to say! Such a great help!

Krishnan Kutti

Trivandrum

quate

Posting free ads in website as well as page to help public is really appreciable one.

Muneer

Kanniyakumari

Heroes of the month

Heroes are those who never take anything for granted even after getting a chance and remains honest in their lives!