உங்கள் அருகாமையில் இழந்தது மற்றும் கண்டடெடுக்கப்பட்டது

எளிமையானது, வேகமானது மற்றும் திறமையானது

 நகரம் அல்லது பிராந்தியத்தைத் தேர்வுசெய்க

பட்டியலைச் சேர்க்கவும்
 

சமீபத்திய விளம்பரங்கள்

1 Audi Key fob missing

Audi Key fob missing

  Car Keys

இழந்தது   --

  Thunder Bay 4 மாதங்களுக்கு முன்பு

சேமி

1 Found this Christmas card at Arthur st Boston

Found this Christmas card at Arthur st Boston

  Other

கண்டுபிடித்தது   --

  Thunder Bay 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Found earring at Royal Bank Grandview

Found earring at Royal Bank Grandview

  Earrings

கண்டுபிடித்தது   --

  Thunder Bay 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Ring found at Thunder bay

Ring found at Thunder bay

  Ring

கண்டுபிடித்தது   --

  Thunder Bay 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Found memory stick beside George Jeffrey Children's Centre

Found memory stick beside George Jeffrey Children's Centre

  Other

கண்டுபிடித்தது   --

  Thunder Bay 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Found these keys on redwood sidewalk

Found these keys on redwood sidewalk

  Other Key sets

இழந்தது   --

  Thunder Bay 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Toy lost at Thunder Bay Gymnastics

Toy lost at Thunder Bay Gymnastics

  Toys

இழந்தது   --

  Thunder Bay 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Lost hat at William road

Lost hat at William road

  Caps

இழந்தது   --

  Thunder Bay 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Found wallet on River Street

Found wallet on River Street

  Wallets

கண்டுபிடித்தது   --

  Thunder Bay 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Found set of keys in the Polish Legions

Found set of keys in the Polish Legions

  Other Key sets

கண்டுபிடித்தது   --

  Thunder Bay 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

Your personal information will not be disclosed with anyone.

How to post the Ad ?

Step 1: Register with us

Don't know how to deal with lost or found items near you? Register with your name and email address. If you have registered already, you can use the same account for posting unlimited ads.

Step 2: Verify your account

Confirm your registration through the verification link which has sent to the given email address and then you can manage the account details now. Use either username or email address for login to your account.

Step 3: Start reporting

You can start creating the ad for the lost or found items now to claim the item or hand over it to the rightful owner. Once done, we will post the ad on the large community where everybody can potentially take action in searching for what you have lost.

Success Stories

quate

I have lost my documents last week and get it back. The found person has called me on the number given. Thanks to lost and found networks.

Dorjee Wangchuk Gurung

Gangtok

quate

Thanks a lot to the lost and found networks. I got back my lost bag which has very important documents, money and some other valuables in a single day from posted the ad.

Jebin Raj

Chennai

quate

Hi, First of all, I want to thank you for creating the community to help each other. This is really helpful for many people. I have found a wallet with some money and documents last month and don't know what to do. Then I came to know about lost and found networks and posted it. I was surprised because on the same day the owner of the wallet has contact me!

Deepthi Mishra

Delhi

quate

Thank you very much for helping to reunite the missing children with their parents. I am really grateful. I was shocked when I have found my friend's son in your page. Later I come to know he was missing before 2 days and someone has found him and reported you. Thank you very much!

Sruthi Garu

Hyderabad

quate

Good try! This page is helping people to handle the lost and found things easily.

Nehul Neha

Mumbai

quate

Thank you for helping me to get my mobile back. I missed in the train. Surprisely i received one call to get back my mobile. No words to say! Such a great help!

Krishnan Kutti

Trivandrum

quate

Posting free ads in website as well as page to help public is really appreciable one.

Muneer

Kanniyakumari

Heroes of the month

Heroes are those who never take anything for granted even after getting a chance and remains honest in their lives!