உங்கள் அருகாமையில் இழந்தது மற்றும் கண்டடெடுக்கப்பட்டது

எளிமையானது, வேகமானது மற்றும் திறமையானது

 நகரம் அல்லது பிராந்தியத்தைத் தேர்வுசெய்க

பட்டியலைச் சேர்க்கவும்
 

சமீபத்திய விளம்பரங்கள்

1 Trovato ombrello in San Basilio

Trovato ombrello in San Basilio

  Other

கண்டுபிடித்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Found eyeglass

Found eyeglass

  Spectacles

கண்டுபிடித்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Trovata sciarpa a mensa rio novo, lasciato in cassa

Trovata sciarpa a mensa rio novo, lasciato in cassa

  Others

கண்டுபிடித்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Trovato questo libro in aula 24 San Sebastiano

Trovato questo libro in aula 24 San Sebastiano

  Other

கண்டுபிடித்தது   --

  San Sebastiano 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Found electronic dictionary in in Santa Marta

Found electronic dictionary in in Santa Marta

  Other

கண்டுபிடித்தது   --

  Genoa 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Lost my hat somewhere at Santa Marta

Lost my hat somewhere at Santa Marta

  Others

இழந்தது   --

  Santa Croce sull'Arno 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Ritrovata al di fuori del Malcanton, la tessera è stata co segnata alla portineria della BAUM

Ritrovata al di fuori del Malcanton, la tessera è stata co segnata all...

  Other

கண்டுபிடித்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Orologio trovato su Via Torino Scientific Campus

Orologio trovato su Via Torino Scientific Campus

  Watches

கண்டுபிடித்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Trovato taccuino in saoneria

Trovato taccuino in saoneria

  Other

கண்டுபிடித்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Trovata oggi in aula Rio Nuovo,

Trovata oggi in aula Rio Nuovo,

  Other

கண்டுபிடித்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Lost bracelet

Lost bracelet

  Bracelets

இழந்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Trovato in aula Rio Novo

Trovato in aula Rio Novo

  Others

கண்டுபிடித்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Perso un dilatatore simile a quello nella foto nella zona di San Trovaso / Aula

Perso un dilatatore simile a quello nella foto nella zona di San Trova...

  Others

இழந்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Persa sciarpa in zona sede centrale/ ca bernardo

Persa sciarpa in zona sede centrale/ ca bernardo

  Others

இழந்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Found charger in the classroom

Found charger in the classroom

  Other

கண்டுபிடித்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Trovato questo codice civile a San Giobbe

Trovato questo codice civile a San Giobbe

  Other

கண்டுபிடித்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Qualcuno ha dimenticato questo mazzo di chiavi qui

Qualcuno ha dimenticato questo mazzo di chiavi qui

  Other Key sets

கண்டுபிடித்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Trovato questo quaderno in aula gradoni a santa marta

Trovato questo quaderno in aula gradoni a santa marta

  Other

கண்டுபிடித்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Perso questa borraccia al campus scientifico a mestre, nell'edificio zeta

Perso questa borraccia al campus scientifico a mestre, nell'edificio z...

  Other

இழந்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

1 Ho perso un astuccio simile a questo in aula A a Ca Bembo,

Ho perso un astuccio simile a questo in aula A a Ca Bembo,

  Others

இழந்தது   --

  Venice 1 ஆண்டு முன்பு

சேமி

Your personal information will not be disclosed with anyone.

How to post the Ad ?

Step 1: Register with us

Don't know how to deal with lost or found items near you? Register with your name and email address. If you have registered already, you can use the same account for posting unlimited ads.

Step 2: Verify your account

Confirm your registration through the verification link which has sent to the given email address and then you can manage the account details now. Use either username or email address for login to your account.

Step 3: Start reporting

You can start creating the ad for the lost or found items now to claim the item or hand over it to the rightful owner. Once done, we will post the ad on the large community where everybody can potentially take action in searching for what you have lost.

Success Stories

quate

I have lost my documents last week and get it back. The found person has called me on the number given. Thanks to lost and found networks.

Dorjee Wangchuk Gurung

Gangtok

quate

Thanks a lot to the lost and found networks. I got back my lost bag which has very important documents, money and some other valuables in a single day from posted the ad.

Jebin Raj

Chennai

quate

Hi, First of all, I want to thank you for creating the community to help each other. This is really helpful for many people. I have found a wallet with some money and documents last month and don't know what to do. Then I came to know about lost and found networks and posted it. I was surprised because on the same day the owner of the wallet has contact me!

Deepthi Mishra

Delhi

quate

Thank you very much for helping to reunite the missing children with their parents. I am really grateful. I was shocked when I have found my friend's son in your page. Later I come to know he was missing before 2 days and someone has found him and reported you. Thank you very much!

Sruthi Garu

Hyderabad

quate

Good try! This page is helping people to handle the lost and found things easily.

Nehul Neha

Mumbai

quate

Thank you for helping me to get my mobile back. I missed in the train. Surprisely i received one call to get back my mobile. No words to say! Such a great help!

Krishnan Kutti

Trivandrum

quate

Posting free ads in website as well as page to help public is really appreciable one.

Muneer

Kanniyakumari

Heroes of the month

Heroes are those who never take anything for granted even after getting a chance and remains honest in their lives!